การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

“ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ส่งบทความ

ใบสมัครและแบบขออนุมัติการส่งบทความวิจัย


                        ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบขออนุมัติการส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 คลิกที่นี่ (กรณีสมัครด้วยตนเอง)

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 30 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
2 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม 31 สิงหาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561
3 ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับ ให้นำเสนอในการประชุม 5 มกราคม 2562
4 การส่งบทความที่แก้ไขตามข้อแนะนำของ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) 12 มกราคม 2562
5 ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน 31 สิงหาคม 2561 - 5 มกราคม 2562
6 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 31 สิงหาคม 2561 - 20 มกราคม 2562
7 เสวนาและเลี้ยงต้อนรับ 31 มกราคม 2562
8 การประชุมวิชาการ 1 กุมภาพันธ์ 2562
9 การประชุมเครือข่ายภาคีต่างประเทศ 2 กุมภาพันธ์ 2562
10 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ 5 กุมภาพันธ์ 2562
11 ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์ (Online Proceedings) 28 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ: *บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของนักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ ที่ปรึกษาก่อน และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏในบทความนั้นด้วย
                    **กองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะตีพิมพ์บทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอใน Online Proceedings ของการประชุม และสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar ได้

ติดต่อเรา


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://nirc2019.bru.ac.thและ facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
- สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 7401,7402, 086 - 468 1656
แฟกซ์: (66)44 612858
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ จารัตน์ โทรศัพท์หมายเลข 088 582 2771
E-mail: k_choo_k@yahoo.com
- อาจารย์ ดร. วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ โทรศัพท์หมายเลข 093 935 4255
E-mail: Varit999@hotmail.com
- อาจารย์ ดร. สายรุ้ง สอนสุภาพ โทรศัพท์หมายเลข 083-455 2699
E-mail: sornsupharp_s@hotmail.co.th
- คุณนภาวรรณ จันทร์พาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 093 - 106 9947

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและต่างชาติ 50 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวต่างชาติ 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวไทย 5,000 บาท

2. การประชุมระดับชาติ

 • ผู้นำเสนอบทความวิจัย 3,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 บาท

  หมายเหตุ
                1. บทความที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย 1 คน และหากมีผู้ติดตามก็ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นนำใบเสร็จรับเงิน/ใบตอบรับติดต่อขอรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณจุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทที่ชำระเงินแล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากค่าลงทะเบียนได้นำไปใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) แล้ว
                2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือว่าเป็นวันลา

วิธีการชำระเงิน


1. ชำระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร
ได้ที่คุณประกาย ศิริสำราญ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

2. ชำระผ่านธนาคาร โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer
บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี :มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ประเภท ออมทรัพย์)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-26004-1
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 d

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: nirc2019@bru.ac.th

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

ผลงานวิจัย

        1. ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
        2. ผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วไปทั้งในสถาบันการศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

รูปแบบของการเสนอผลงาน

        1. ภาคบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อซักถาม 3 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ nirc2019@bru.ac.thภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
        2. ภาคโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดที่บอร์ดในบริเวณที่กำหนดไว้ หน้าห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนก คุณาคาร ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอสำหรับระดับชาติ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนระดับนานาชาติให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ:


     หากผู้นำเสนอผลงานต้องการพื้นที่ในการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ขอให้แจ้งความประสงค์มายังผู้จัดก่อนวันที่15 มกราคม 2562

การสมัครเข้าร่วมโครงการ


                        ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ NIRC2019.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มกราคม 2562 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


                        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 5 มกราคม 2562 โดยผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full papers) ที่ได้แก้ไขแล้ว กลับคืนมายังกองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ภายในวันที่ 12 มกราคม 2562
                        หมายเหตุ: ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะถูกรวบรวมเป็น Online Proceedings ของการประชุม และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในฐานข้อมูลการวิจัย Google Scholar และหากผลงานใดได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม จะได้รับ การพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6 ฉบับ ที่อยู่ในฐาน TCI 1 และ 2 และวารสารวิชาการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งวารสารจากต่างประเทศ ทั้งนี้การได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของวารสารนั้น ๆ และเจ้าของผลงานจะต้องมานำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมฯ ผลงานที่นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การพิจารณาผลงาน


                        คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ดังนี้
                        1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
                        2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
                        3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
                                      3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                      3.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
                        4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

ระดับนานาชาติ

 • Education
 • Humanities and Social Sciences
 • Science and Technology
 • Agriculture and Animal Science
 • Health Science
 • Management and Tourism
 • Arts and Designs
 • Creative Works and Innovation

ระดับชาติ

 • ด้านการศึกษาศาสตร์
 • ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ด้านเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
 • ด้านศิลปะและการออกแบบ
 • ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

การตีพิมพ์

PROCEEDING


                        การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์ (Online Proceedings) และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ จำนวน 6 วารสาร ได้แก่ วารสารวิชาการรมยสาร (TCI 1) วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2) และวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2) วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วารสารสหวิทยาการจัดการ และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวารสารจากต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Keynote Speaker

กำลังดำเนินการ ....

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันที่ 31 มกราคม 2562
17.00-20.30 น. Dinner Talk and Welcome Party
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.30 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.30-11.00 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century"
11.00-11.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.15-11.30 น. ประธานตัดริบบิ้นเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ภายในหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
11.30-12.30 น. การนำเสนอภาคโปสเตอร์
12.30-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-19.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ภาคบรรยาย (พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอภายในห้องบรรยาย)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมเครือข่ายภาคีการวิจัยต่างประเทศ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.15-12.00 น. การประชุมเครือข่ายภาคีการวิจัยต่างประเทศ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การส่งบทความ

กรุณาคลิก SIGN UP เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ

Login / เข้าระบบ

Not signed up? Sign up here.

Sign Up / ลงทะเบียน

Already signed up? Login here.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
การศึกษาสมรรถนะของครูดนตรี ด้านความสามารถทางดนตรีในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ Rakkiat - Saowong บุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
2
Sirinaparpon Markwong มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
อัญชลีพร อัญชลีพร มั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4
สุภลักษณ์ พลเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
5
ณัฐพล แก้วทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
Butsara Yongkhamcha Biology
7
สุภิน ผิวสา มหาวิทยาขอนแก่น
8
นพรัตน์ ไชยชนะ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
9
วรวรรณ บุญโญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
10
Chavalit Supasaktamrong TRU
11
วัฒนา วิริวุฒิกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 ซ.พหลโยธิน 87 ซ.2
12
ฐปณวัชร์ ซ.พหลโยธิน สระสม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
13
นภสร โศรกศรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
14
CHAOWARIN SETTAMART SCHOOL
15
ฝน สายฝน สมภูสาร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16
ธีระนัน พิรุณสุนทร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 `\"ยุติธรรมวิทยา\"
17
คันธรส ภาผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
18
ดนัย ศิริบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
ฝน สายฝน สมภูสาร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
20
Manoj Shakya Kathmandu University
21
ภูวดล พิมพ์สีทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22
Pipatpong Fakfare Bangkok University
23
อมรรัตน์ พรมมี ร.ร.ประสาทวิทยาคาร
24
พิมพ์แพร ดีอาษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25
เมชยา เมชยา ท่าพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
26
ณปภัช จันทร์เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
27
อมรรัตน์ อุดมวงษ์ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
28
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก คณะสาธารณสุขศาสตร์
29
อุสา พ่วงกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
30
kittipong kitti Boonsan มหาวิทยาลัยราชธานี
31
วิชาญ บุญค้ำ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
32
สุจิตรา ริมดุสิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางในอำเภอศรีเมืองใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ธวัชชัย บุตะเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
34
นิศารัตน์ ตามสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
35
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอดอนมดแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ราวีวรรณ หลงชิณ มหาวิทยาลัยราชธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
36
เฉลิมวุฒิ คำเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
37
ปิยรัฐ - แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
38
Surumpa Jareonsin Chiangmai University
39
พฤติกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อณัญญา ลาลุน วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
40
ธีระยุทธ เตียนธนา เตียนธนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Total 40 Record : 1 Page : 1

สถานที่ท่องเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์

ที่พักและการเดินทาง

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

                มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century)" การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอและเยี่ยมชมผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้สนใจได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกัน
                การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
                        2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
                        3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
                        เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยของไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
                กำหนดเวลาและสถานที่
                        1.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
                        2. พิธีเปิด การปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร
                        3. การบรรยายพิเศษ (Featured Speech) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 ห้อง 150701 ห้อง 1507401-2 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
                        4. การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) ณ ห้อง 150701, 150703/1, 150703/2 150704/1 และ 150704/2 ชั้น 7, ห้อง 150901, 150902, 150903, 150904 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
                        5. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร
                ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                        1. คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย วิชาการ และคุณภาพชีวิตได้
                        2. ผลผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมส่งผ่านไปถึงผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
                        3. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
                        4. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารระดับชาติ วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวารสารระดับนานาชาติ ที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
                ผู้รับผิดชอบโครงการ
                        บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่