การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

“ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ส่งบทความ

ดาวน์โหลดไฟล์บทความรูปเล่ม Proceedings


1. ระดับชาติ
          2. ระดับนานาชาติ


ผลการพิจารณาบทความ


                        1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ระดับชาติ)
                            2. รายชื่อแนบท้ายประกาศผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

                        1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ระดับนานาชาติ)
                                          2. รายชื่อแนบท้ายประกาศผู้นำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

กำหนดการประชุมวิชาการ

วัน/เวลา กิจกรรมและสถานที่
วันที่ 31 มกราคม 2562
13.00-17.00 น. ทัศนศึกษา ณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง
18.00-21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง ณ ห้องอาหาร โรงแรมบุรีเทล
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ด้านหน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.00-09.30 น. พิธีเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
09.30-11.30 น. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century" โดย
1. Professor Dr. Will Barratt, Fulbright Visiting Scholar at The University of Malaya, Malaysia
2. Professor Dr. Walt Polka, College of Education, Niagara University, U.S.A
3. Professor Dr. Rob Erwin, College of Education, Niagara University, U.S.A.
4. Professor Dr. Kurt Stahura, Dean of College of Hospitality and Tourism Management, Niagara University, U.S.A.
11.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-19.00 น. การนำเสนอภาคบรรยาย ที่ชั้น 6 7 8 9 10 และ 11 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ
และพิธีเปิดการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ โดย
รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ณ ห้องประชุมพุทธรักษาชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ
(พักรับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 15.00-15.15 น. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเสนอภายในห้องบรรยาย)
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม Download File

กำหนดการส่งบทความวิชาการ


# กิจกรรม ช่วงเวลา
1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 30 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
2 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม 31 สิงหาคม 2561 - 30 ธันวาคม 2561
3 ประกาศรายชื่อบทความที่ได้รับการยอมรับ ให้นำเสนอในการประชุม 5 มกราคม 2562
4 การส่งบทความที่แก้ไขตามข้อแนะนำของ ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) 12 มกราคม 2562
5 ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน 31 สิงหาคม 2561 - 5 มกราคม 2562
6 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 31 สิงหาคม 2561 - 20 มกราคม 2562
7 เสวนาและเลี้ยงต้อนรับ 31 มกราคม 2562
8 การประชุมวิชาการ 1 กุมภาพันธ์ 2562
9 การประชุมเครือข่ายภาคีต่างประเทศ 2 กุมภาพันธ์ 2562
10 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์เพื่อตีพิมพ์ 5 กุมภาพันธ์ 2562
11 ตีพิมพ์บทความวิจัยฉบับเต็มในรายงาน สืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์ (Online Proceedings) 28 กุมภาพันธ์ 2562
หมายเหตุ: *บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของนักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ ที่ปรึกษาก่อน และมีชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฏในบทความนั้นด้วย
                    **กองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมฯ จะตีพิมพ์บทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอใน Online Proceedings ของการประชุม และสามารถสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลงานวิจัย Google Scholar ได้

ติดต่อเรา


การติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูล
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ http://nirc2019.bru.ac.thและ facebook: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
- สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เบอร์โทร: (66)44 611221 ต่อ 7401,7402, 086 - 468 1656
แฟกซ์: (66)44 612858
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ จารัตน์ โทรศัพท์หมายเลข 088 582 2771
E-mail: k_choo_k@yahoo.com
- อาจารย์ ดร. วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ โทรศัพท์หมายเลข 093 935 4255
E-mail: Varit999@hotmail.com
- อาจารย์ ดร. สายรุ้ง สอนสุภาพ โทรศัพท์หมายเลข 083-455 2699
E-mail: sornsupharp_s@hotmail.co.th
- คุณนภาวรรณ จันทร์พาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 093 - 106 9947
3rd National and International Research Conference 2019 : NIRC III 2019

การลงทะเบียนและการชำระเงิน


1. การประชุมระดับนานาชาติ

 • ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและต่างชาติ 50 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวต่างชาติ 200 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ผู้นำเสนอบทความวิจัยชาวไทย 5,000 บาท

2. การประชุมระดับชาติ

 • ผู้นำเสนอบทความวิจัย 3,000 บาท
 • ผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 บาท

  หมายเหตุ
                1. บทความที่มีผู้ร่วมวิจัยมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนเป็นผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย 1 คน และหากมีผู้ติดตามก็ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นนำใบเสร็จรับเงิน/ใบตอบรับติดต่อขอรับเอกสารการประชุม คูปองอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณจุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร กรณีที่ผู้สมัครทุกประเภทที่ชำระเงินแล้วไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการร่วมนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัย ฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากค่าลงทะเบียนได้นำไปใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) แล้ว
                2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือว่าเป็นวันลา

วิธีการชำระเงิน


1. ชำระเป็นเงินสด พร้อมใบสมัคร
ได้ที่คุณประกาย ศิริสำราญ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

2. ชำระผ่านธนาคาร โอนเงินผ่านระบบ Electronic Bank Transfer
บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี :มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ประเภท ออมทรัพย์)
ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หมายเลขบัญชี : 427-1-26004-1
รหัส : AYUDTHBK
ที่อยู่: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 d

  หมายเหตุ: หลังจากที่ได้โอนเงินผ่านระบบแล้ว ขอให้ท่านส่งสำเนาใบเสร็จการโอนเงินมาที่ Email: nirc2019@bru.ac.th

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

ผลงานวิจัย

        1. ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
        2. ผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วไปทั้งในสถาบันการศึกษา และองค์กรอื่น ๆ ที่ประสงค์จะเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน

รูปแบบของการเสนอผลงาน

        1. ภาคบรรยาย นำเสนอโดย PowerPoint ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 12 นาที ตอบข้อซักถาม 3 นาที โดยผู้นำเสนอจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอในรูปแบบ PDF มาที่ nirc2019@bru.ac.thภายในวันที่ 25 มกราคม 2562
        2. ภาคโปสเตอร์ ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยสามารถนำโปสเตอร์มาติดที่บอร์ดในบริเวณที่กำหนดไว้ หน้าห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนก คุณาคาร ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอสำหรับระดับชาติ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนระดับนานาชาติให้นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ:


     หากผู้นำเสนอผลงานต้องการพื้นที่ในการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ขอให้แจ้งความประสงค์มายังผู้จัดก่อนวันที่15 มกราคม 2562

การสมัครเข้าร่วมโครงการ


                        ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สามารถสมัครได้ที่ NIRC2019.bru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 มกราคม 2562 และผู้สมัครเข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย


                        ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัย ในวันที่ 5 มกราคม 2562 โดยผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย (Peer reviewers) และให้ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full papers) ที่ได้แก้ไขแล้ว กลับคืนมายังกองบรรณาธิการของรายงานสืบเนื่องจากการประชุม ภายในวันที่ 12 มกราคม 2562
                        หมายเหตุ: ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผู้นำเสนอได้แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำแล้ว จะถูกรวบรวมเป็น Online Proceedings ของการประชุม และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ในฐานข้อมูลการวิจัย Google Scholar และหากผลงานใดได้รับการพิจารณาว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม จะได้รับ การพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 6 ฉบับ ที่อยู่ในฐาน TCI 1 และ 2 และวารสารวิชาการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งวารสารจากต่างประเทศ ทั้งนี้การได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการจะเป็นไปตามเงื่อนไขของวารสารนั้น ๆ และเจ้าของผลงานจะต้องมานำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเองตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมฯ ผลงานที่นำเสนอและได้รับการตีพิมพ์สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

การพิจารณาผลงาน


                        คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการในการเผยแพร่และตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองบรรณาธิการรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ดังนี้
                        1. การพิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
                        2. การพิจารณาการคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุม และการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ หรือในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
                        3. การพิจารณาตัดสิทธิ์การเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ในกรณีต่อไปนี้
                                      3.1 บทคัดย่อ บทความวิจัย และโปสเตอร์ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือรูปแบบที่กำหนด รวมทั้งไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
                                      3.2 การลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า และ/ หรือไม่ครบถ้วน
                        4. การพิจารณาผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปแบบการเขียนบทความ

การนำเสนอ

ระดับนานาชาติ

 • Education
 • Humanities and Social Sciences
 • Science and Technology
 • Agriculture and Animal Science
 • Health Science
 • Management and Tourism
 • Arts and Designs
 • Creative Works and Innovation

ระดับชาติ

 • ด้านการศึกษาศาสตร์
 • ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ด้านเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์
 • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว
 • ด้านศิลปะและการออกแบบ
 • ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

การตีพิมพ์

PROCEEDING


                        การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมออนไลน์ (Online Proceedings) และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์ จำนวน 6 วารสาร ได้แก่ วารสารวิชาการรมยสาร (TCI 1) วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2) และวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (TCI 2) วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วารสารสหวิทยาการจัดการ และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งวารสารจากต่างประเทศที่อยู่ในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รูปแบบสำหรับการส่งบทความทางวิชาการ

Keynote Speaker

Image

Professor Dr. Will Barratt Fulbright Visiting Scholar at The University of Malaya, Malaysia

Image

Professor Dr. Walt Polka College of Education, Niagara University, U.S.A.

Image

Professor Dr. Rob Erwin College of Education, Niagara University, U.S.A.

Image

Professor Dr. Kurt Stahura Dean of College of Hospitality and Tourism Management, Niagara University, U.S.A.

การส่งบทความ

กรุณาคลิก SIGN UP เพื่อสมัครสมาชิก หลังจากนั้นให้กรอก e-mail และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบสำหรับส่งบทความ

Login / เข้าระบบ

Not signed up? Sign up here.

Sign Up / ลงทะเบียน

Already signed up? Login here.

รายชื่อผู้ลงทะเบียน


Keyword Level Participant
# ชื่อเรื่อง ผู้ส่งบทความ สังกัด/หน่วยงาน ระดับ ประเภท บทความ การชำระเงิน
1
Rakkiat - Saowong บุรีรัมย์
2
Sirinaparpon Markwong มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
อัญชลีพร อัญชลีพร มั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4
สุภลักษณ์ พลเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
5
ณัฐพล แก้วทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
Butsara Yongkhamcha Biology
7
สุภิน ผิวสา มหาวิทยาขอนแก่น
8
นพรัตน์ ไชยชนะ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
9
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิ วรวรรณ บุญโญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
10
Chavalit Supasaktamrong TRU
11
อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมฟักข้าวและกระเจี๊ยบแดง วัฒนา วิริวุฒิกร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 ซ.พหลโยธิน 87 ซ.2 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
12
ฐปณวัชร์ ซ.พหลโยธิน สระสม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
13
นภสร โศรกศรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
14
CHAOWARIN SETTAMART SCHOOL
15
ฝน สายฝน สมภูสาร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16
ชื่อเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธีระนัน พิรุณสุนทร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 `\"ยุติธรรมวิทยา\" ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
17
คันธรส ภาผล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
18
ดนัย ศิริบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
19
ฝน สายฝน สมภูสาร วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
20
Manoj Shakya Kathmandu University
21
ภูวดล พิมพ์สีทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
22
Pipatpong Fakfare Bangkok University
23
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดคำนวณ แบบอุปนัยและแบบนิรนัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 อมรรัตน์ พรมมี ร.ร.ประสาทวิทยาคาร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
24
ศึกษาความต้องการและความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์แพร ดีอาษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
25
ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณารับงานทำบัญชีของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมชยา เมชยา ท่าพิมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
26
ณปภัช จันทร์เมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
27
อมรรัตน์ อุดมวงษ์ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี
28
Effect of a Fall Prevention Program on Falls among Elderly People ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
29
อุสา พ่วงกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
30
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาและประสิทธิผล ของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึก kittipong kitti Boonsan มหาวิทยาลัยราชธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
31
ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของบุคลากร ในโรงเรียน มัธยมศึกษา วิชาญ บุญค้ำ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
32
สุจิตรา ริมดุสิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดกลางในอำเภอศรีเมืองใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ธวัชชัย บุตะเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
34
การผลิตโปรไบโอติก(Bacillus siamesis)ด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยและการเสริมอาหารเลี้ยงปลานิล นิศารัตน์ ตามสมัคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
35
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอดอนมดแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ราวีวรรณ หลงชิณ มหาวิทยาลัยราชธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
36
เฉลิมวุฒิ คำเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
37
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ภาคการเกษตรของประเทศไทย ปิยรัฐ - แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
38
Surumpa Jareonsin Chiangmai University
39
พฤติกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อณัญญา ลาลุน วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
40
The effects of local rice varieties and Monascus purpureus strains on pigments production and antioxidant activity in red yeast rice and grape wine su ธีระยุทธ เตียนธนา เตียนธนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
41
พันทิยา ทรัพย์ประสริฐ บริษัท เอสดีไซน์ เทรดดิ้ง จำกัด
42
วรรณพร สุริยะกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
43
การบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำลำน้ำแม่ใจ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นัทยา แก้วใจดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
44
การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภิญญดา วงศ์ปัดสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
45
การศึกษาการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษอุบลราชธานี ฉัตรรัตน์ กิตติสารีสิทธิ์ ธุรกิจส่วนตัว ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
46
The Development of Problem-solving Ability and Learning Achievement in Chemistry Subject of Mathayomsuksa 6 Students พลพิศิษฐ์ ตาละซอน โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
47
การพัฒนาเนื้อดินปั้นเอิทเท่นแวร์ทุ่งเศรษฐี ที่มีความเหมาะสมกับการยับยั้ง การระเหยของน้ำในกระถางปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ในจังหวัดกำแพงเพชร สฤษณ์ พรมสายใจ พรมสายใจ คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลับราชภัฏกำแพงเพชร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
48
สุพัฒนชัย ปูลม โพธิ์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
49
ไชยภร เก็บเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
50
การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัทค้าส่งยางรถยนต์ จิรวัฒน์ โลพันดุง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
51
ศันสนีย์ ปัญจวรานนท์ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
52
จินตนา ท้วมใจดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
53
การจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนบ้านหินขาว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เดือนฉาย ซ่อนกลาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
54
วัลลี ภาคพจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
55
อุกฤต มากศรทรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
56
แนวทางการบริหารจัดการ/สหพันธ์กีฬามวยปล้ำแห่งชาติลาว Manivanh Chanthavongsa Manivanh Chanthavongsa Faculty of Sport Science in Burapha University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
57
พรรณพนัช แช่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
58
ต้นทุนและระยะเวลาคืนทุนชุดปลูกผักแนวตั้ง-45-หลุมปลูก ณัฐกรณ์ ถนอมสมบัติ ราชภัฎอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
59
ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ภายในประเทศและเศรษฐกิจไทย ศรันย์ รัน รักษาสัตย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
60
ARUNRAT KHAMHAENGPOL คณะครุศาสตร์
61
การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการการให้บริการสระว่ายน้ำ สนามกีฬาแห่งชาติ ลาว Bounthanom VONGPHACHANH VONGPHACHANH Faculty of Sport Science in Burapha University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
62
Effect of Magnetic Field on the Chemical Properties of Riceberry 1 Narongphan Rattanapanadda มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
63
ศศิธร หน่อท้าว มหาวิทยาลัยพะเยา
64
คณัสนันท์ สงภักดิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไชยสอ
65
คณัสนันท์ สงภักดิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลไชยสอ
66
การส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน วิพรพรรณ ศรีสุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
67
Jakkaphan Riantaisong Buriram Rajabhat University
68
CHARACTERIZATIONS OF ORDERED -SEMIGROUS BY THE PROPERTIES OF THEIR ORDERED -QUASI- -IDEALS Sa-nga Patjami buriram rajabhat university ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
69
Modernization and Modernity as Represented in Uthis Haemamools The Brotherhood of Kaeng Khoi in the Characters: Dreams and Aspirations Damrongsak Tadwong Chiang Mai University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
70
สุวนันท์ ยอดสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
71
ภูมิชัย สุวรรณดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
72
การพัฒนาแบบฟอร์มอัตโนมัติสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีศึกษา : การจั นัชย์นภัส เราอัครรุ่งเรือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
73
Weerawat Sintupun Student
74
นนลณีย์ วรจรัสวิทย์ สำนักงานสรรพากรภาค 5 กรมสรรพากร
75
สุจินดา พรหมขำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
76
วาทิต ธรรมเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
77
การศึกษาบทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พิเภษณ์ถูกขับ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วาทิต ธรรมเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
78
การพัฒนาระบบบัญชีและการเงินกองทุนหมู่บ้านท่าม่วงหมู่ที่ 4 : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้าน ท่าม่วงหมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ดวงเดือน เภตรา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
79
ผลของการใช้ภาพยนตร์ดราม่ากระตุ้นความต้องการวางแผนชีวิตของผู้ชม Proud Arunrangsiwed ราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
80
ผลกระทบจากภาพยนตร์สยองขวัญที่มีต่อการลดลงของความสอดรู้สอดเห็นในผู้ชม Proud Arunrangsiwed ราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
81
เห็นใจกันบ้าง: อิทธิพลของภาพยนตร์สร้างสรรค์ที่มีต่อความเห็นอกเห็นใจของนักศึกษาในหอพัก Proud Arunrangsiwed ราชภัฏสวนสุนันทา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
82
สัญลักษณ์ กิ่งทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมท์
83
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อรรณพ แสงภู มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
84
สุริชัย บิลฮีม ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาน
85
บทความวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนต่อการบริหารจัดการเศษฐกิจพอเพียงในชุมชน ชนันทิพย์ จันทรโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
86
กฤษฎา อุตส่าห์ -
87
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นภัสนันท์ พรหมทา โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
88
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนด้วยวิถีชาวชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนศรัทธา* ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
89
เทคโนโลยีท้องถิ่นในการออกแบบเตาเชื้อเพลิงสำหรับการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สุขุม สุขุม เครือปินใจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
90
เกศรินทร์ กระมลเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
91
ศศิธร เจริญพันธุวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
92
ศศิธร เจริญพันธุวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
93
อรกาญจน์ เฉียงกลาง มหาวิทยาลัยราชัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
94
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพของผู้บริหารสถานศึกษา กับการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 รุ่งฤดี เรืองสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
95
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำ ขนมไทยในงานประเพณีและศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณปภัช ลิ้มพงศ์ธร โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
96
ผลของอนุภาคนาโนของใบลำไยต่อความทนทานน้ำของบล็อกดินนาโน นรินทร์ทรา ลอมแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
97
การเปลี่ยนแปลงคาบการแปรแสงของระบบดาวคู่ V1799 Orion สาธินี ชื่นสุขนภากุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
98
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เสริมด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องปร สาวิตรี โพธิ์แข็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
99
พราว อรุณรังสีเวช ราชภัฏสวนสุนันทา
100
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสุรินทร์ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม : กรณีศึกษา ศิวพร สุกสี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
101
ประกาย ศิริสำราญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
102
Travel Motivations of Chinese Tourists to Samui Island Pasakorn Thammachote Prince of Songkla University, Surat Thani Campus ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
103
Problem-posing approach in English language teaching: A critical study of Thai undergraduate students Podjaman Inudom Khon kaen University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
104
Tarin Pintong Khon Kaen University
105

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in D:\wwwroot\brupmis\nirc2019\index.php on line 1878
พัลลภ เมืองแมน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
106
การพัฒนาวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปรของข้อมูล วีรพงศ์ เลิศวิรุฬห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
107
แอพพลิเคชั่นให้คำแนะนำอาการเสียเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ อมรเทพ เกษนัส มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
108
สาธิตา ดร.ส้มโอ จอกโคกกรวด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
109
ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ในประชาชน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กัญนิกา อยู่สำราญ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
110
สุมน ดร.สุมน ฤทธิกัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
111
กิตติวรรณ ดีิเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
112
พยอม ปัดภัย โรงพยาบาลบัวเชด
113
สิทธิพร ตั้งตระกูลวิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
114
The study of chemical characteristics of half-ripened and fully-ripened stage of Karanda fruit (Carissa carandas) and its use in spicy candy processin มธุรส Mathuros รัตนวงศ์สนิท Rattanawongsanit มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
115
PACHARAPORN LEKYAN LECTURER
116
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยทักษะปฏิบัติของเดวีส์เพื่อส่งเสริมทักษะการเสิร์ฟลูกมือบนกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อาทินันท์ อั๋น ไพรแก่น นาย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
117
Urairat Prasertsung Roi Et Rajabhat University
118
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สำหรับนัก เกศรินทร์ กระมลเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
119
ศศิวิมล - เปียหมื่นไวย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
120
บทความทางวิชาการ อำนวย มีราคา มีราคา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำภู ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
121
Wannapa Wannapa Praphasorn วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
122
สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตุลธร ศิริลือสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
123
ธนาภรณ์ นีลพันธนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
124
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ธนาภรณ์ นีลพันธนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
125
Ulrike Guelich Bangkok University, School of Entrepreneurship and Management ระดับนานาชาติ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
126
การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายในจังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา : การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมรและไทยลาว A study on Health Behavi พยอม ปัดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
127
การคัดแยกแบคทีเรียผลิตพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากดินบริเวณที่มีการปนเปื้อนน้ำมันในจังหวัดสงขลา Sirimaporn Watcharakul Songkhla Rajabhat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
128
EVALUATING LABORATORY FEATURES AND PROGNOSIS FACTORS OF TUBERCULOSIS MENINGITIS: A VIETNAMESE RETROSPECTIVE STUDY Le Ngoc Huy Vietnam National Lung Hospital ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
129
สบาย ตันไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
130
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ศิริศักดิ์ สัตย์ฌุชนม์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
131
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธี การสอนอ่านแบบ DR-TA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 The Development of English Rea อริษา บุญเหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
132
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง รู้คุณค่าชีวิต รู้สิทธิผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิชา การคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึก ยุพาวดี น้อยวังคลัง โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
133
สุภาพ รัตนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
134
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนเนคติวิสต์ซึม ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนาทักษะ การสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักศึกษาวิชาชีพครู รุ่งทิพย์ แซ่แต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
135
Sujitra Wannachot มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
136
กนกวรรณ เขียวจันทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
137
wasana - Kaewla Mahachularongkornrajavidalayala University, THAILAND
138
บทความวิจัย สุพิชญา จันทราช มหาวิทยาลัยรังสิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
139
เปรียบเทียบผลการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล กับการจัดการเรียน การสอนแบบ 5 ขั้น ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการเสิร์ฟลูกมือล่าง ของนักเรียนชั้นมัธยม บาล ชะใบรัมย์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
140
การศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปิยวรรณ - รัตนะ - ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
141
บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ยุพิน คะเนวัน - ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
142
Tiyaporn Luangpipat Nakhon Sawan Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
143
การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนการผลิต มีดอรัญญิกสู่การเติบเป็นธุรกิจขนาดย่อมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา PACHARAPORN LEKYAN LECTURER ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
144
อังคณา - เปี่ยมพร้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
145
The Development of English Reading Comprehension Ability Using Collaborative Strategic Reading of Matthayomsuksa 5 Students ชญานี โนนคู่เขตโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
146
The quality analysis of water supply in Ban Sawaitanguan, Nongyai Sub-district, Satuek District, Buriram Province สถิตรัตน์ รอดอารี คณะวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
147
แนวทางการส่งเสริมการเกษตรตามระบบการฝึกอบรมและเยี่ยมเยียนในจังหวัดสุรินทร์ (Agricultural Extension Guidelines Adhering to Training and Visiting System รัชนีกร ทิพารัตน์ กรมส่งเสริมการเกษตร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
148
การผลิตไอศกรีมซินไบโอติกจากรากบัว พันธ์ระวี หมวดศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
149
จิดาภา ชาญจำลอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
150
การพัฒนาสารสนเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี วรรณวิศา วัฒนสินธุ์ มรภ.เพชรบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
151
การกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้ความร้อนจากพลังงานชีวมวล โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง นาย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
152
บทความทางวิชาการ Thanrachanok - Bunsong มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
153
The Development of English for Selling Product Pocket Book for OTOP Entrepreneurs in Phetchabun Province Wanwisa Meunchong Phetchabun Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
154
The Development of English Reading Comprehension Using 4MAT Learning System Of Matthayomsuksa 1 Students ระพีพรรณ บุญราศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
155
การศึกษาเปรียบเทียบการตีกลองเพลของวัดสันตยาวาส บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย และวัดสีลธราราม บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเม วราวุฒิ เรืองบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
156
ฟ้อน ปูรณฆฏะเสมา จุฑาภรณ์ วิลัยแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
157
ผุสดี โกมาสถิตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
158
การพัฒนาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม เรื่อง เทคโนโลยีการถ่ายภาพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศ บรรพต วงศ์ทองเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
159
Visar Fangviang มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
160
คิดส์ซีโว เกมส์ จิรวัฒน์ หมวกเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
161
The Development of English Vocabulary Learning Ability Using Total Physical Response Storytelling for Prathomsuksa 5 Students KORRAKOD PANPOOM Udon Thani Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
162
THE DEVELOPMENT OF ENGLISH SPEAKING ABILITY USING ACTIVE LEARNING ACTIVITIES OF MATTHAYOMSUKSA 3 STUDENTS PONGSAKORN BOONSORN UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
163
ความคิดเห็นต่อทักษะพื้นฐานเเละความสนใจในอาชีพยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดวงรัตน์ สุขสุพืช มหาวิทยาลัยรังสิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
164
The Development of English Speaking Ability using Four Communicative Activities for Matthayomsuksa 3 students WAROONSIRI SURAKITBOWON Udon Thani Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
165
บทความ เอกชัย เอาวชีวิน ม..ราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
166
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการพัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะ สิทธิพร ตั้งตระกูลวิริยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
167
บทความทางวิชาการ ภคนันท์ แช่มรัมย์ โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
168
กรดฮาโลอะซิติกสารพลอยได้จากกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ของระบบผลิตน้ำประปา : บทความปริทัศน์ พงศ์ธร แสงชูติ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
169
นนธนัศ เฉนียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
170
บทความทางวิชาการ วราภรณ์ สังคะหะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
171
ณรงค์ มั่งคั่ง วิจัยประยุกต์
172
การพัฒนากิจกรรมเสริมความเป็นครูวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ T ชัยนะรินทร์ - ทับมะเริง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
173
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู อนุวัตร มีจันที บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพิชบัญบัณฑิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
174
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภัณฑิรา รัตนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
175
การลดของเสียในกระบวนการผ้าเตรียมพิมพ์ กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมไหมไทย สมฤทัย ญาณรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
176
ศิริกุล อัมพะวะสิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
177
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ฐิติพร วรฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
178
บทความทางวิชาการ วิภารัตน์ โพธิ์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
179
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านโพธิ์ชัย หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สายฝน อุไร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
180
On (m, n)-Γ-ideals of an ordered Γ-semigroup Jakkaphan Riantaisong Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
181
Influence of Crosslink Density on Strain-induced Crystallization and Strength of Sulphur-vulcanized Natural Rubber Watcharin Sainumsai Songkhla Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
182
บทบาทของตลาดการเงินต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (กรณีศึกษากลุ่ม 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลลิปปินส์ และสิงคโปร์) สุจิตรา เสน่ห์ลักษณา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
183
Lihua Fu Khon Kaen University
184
Lihua Fu Khon Kaen University
185
มิรัญตรี คำมา วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
186
The Development of English Vocabulary Learning Ability Using Visual Aids of Prathomsuksa 1 Students Emalyn Bofill Chaivirathpong Udon Thani Rhajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
187
ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่อองค์การ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุดรธานี สุทธิ สีพิกา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
188
การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบกิจกรรมเป็นฐาน (ABL) ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สภาพสมดุล ของนักเรียนชั้นมัธ วิไลลักษณ์ ภะวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
189
การศึกษาแนวทางการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (A Study of Carbon Footprint Reduction Approach of Nakhon Ratchasima Rajabhat Univ พงศกร บุญเลิศ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
190
ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 จิราภรณ์ เข็มทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
191
จุธาภรณ์ ทองปน วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
192
ผลของการใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การคิดเป็นฐาน เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเ พันธ์ทิพา คนฉลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
193
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 สัณหวัช วิชิตนนทการ มหาวิทลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
194
จิราภรณ์ เข็มทอง มหาวิทลัยราชภัฏอุดรธานี
195
บทความวิชาการ พราวรวี ประทุมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
196
จิราภรณ์ จำปาจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
197
ศุวรินทร์ แก้วพวง นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
198
โปรแกรมการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย ศุวรินทร์ แก้วพวง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
199
ปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดนครราชสีมา อัญมณี พิทึกทักษ์ โรงเรียนลำปลายมาศ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
200
การใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยโรงงานแบบใช้รถตัดและใช้คนตัดของเกษตรกรในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วิทยา ยิ่งยวด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
201
โยธิน กัลยาเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
202
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานีก วนิดา ม่วงท่า โรงเรียนบ้านเก่าาน้อย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
203
กลวิธีทางภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับของสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมบริการในการสร้างความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ: กรณีศึกษา รัชนีวรรณ ประยงค์กุุล 2525 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
204
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบซินเนคติกส์ของกอร์ดอน เพื่อส่งเสริมการเขียนตามจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณัฐณิชา จิตตะคาม โรงเรียนชุมชนบึงบา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
205
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในประเทศไทย พรนภา ปรัชญาคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
206
Comparison of Chemical Composition of Lateritic Soil from Loei, Buriram, Mukdahan and Kalasin โยธิน กัลยาเลิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
207
Antimicrobial activity of Hiptage candicans (Hook.f.) Sirirugsa crude extracts against human pathogens. THITIMA LA-ONGTHITIRAT Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal patronage ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
208
อุษณีย์ มาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง บุรีรัมย์
209
รัชดาพร ต่อสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
210
Surasit Udomthanavong สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
211
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม กรวิชญ์ - กี่บุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
212
แอพพลิเคชั่นนำเสนอข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วุฒินันท์ ฉาดสัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
213
วัทธิกร วัฒนปาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
214
บทความทางวิชาการ อภิสมา บรรเลงเสนาะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
215
การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร ณ จุดเกิดเหตุ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Development of care model for trauma ชลลดา - ทอนเสาร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
216
Suphatra Wayalun Surin Rajabhat University
217
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ วชิรารักษ์ โอรสรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
218
วิธีการรวบรวมข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล อัสมา - รอดเหลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
219
สันติุสข สมพร โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
220
Siriporn - Srichantha Loei Rajabhat university
221
บทความวิชาการ ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
222
วิธีการรวบรวมข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรมภูเก็ต อัสมา รอดเหลือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
223
ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเสริมด้วยแผนผังความคิด ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในสาระภูมิศาสตร์ ของนักเรีย วรารัตน์ ทานอุทิศ สพป.นค1 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
224
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง FACTORS ASSOCIATED WITH HAPPINESS AMONG ELDERLY LIVING ALONE สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร คณะพยาบาล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
225
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash Cs6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อนล สวนประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
226
การกระตุ้นการถ่ายเทน้ำหนักลงที่เท้าขณะยืน ด้วยอุปกรณ์ช่วยฝึกการทรงตัวที่พัฒนาจาก passive infrared sensor: ศึกษานำร่อง ทิพวิมล ศิลปชัย คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
227
อัตราการเจริญเติบโตและความดกไข่ของกุ้งเครย์ฟิชก้ามแดงที่ได้รับอาหารแตกต่างกัน สายรุ้ง สอนสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
228
ผลการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบนแอพพลิเคชันไลน์ร่วมกับ เทคนิคการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่อง โปรแกรมการตกแต่งภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ดวงจันทร์ สุขวิชัย โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจัง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
229
อ้น สุรชัย มูลสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
230
การหามุมของวัตถุในภาพโดยใช้การประมวลผลภาพ นทิตา จิรโสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิวิชัย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
231
Sakda Nasongsi Nakhon Ratchasima Rajabhat University ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
232
อภิชาติ แสนนาม วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
233
วารีรักษ์ ล้อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
234
การวิเคราะห์ความสมมาตรของลวดลายของอุโบสถโบราณในจังหวัดบุรีรัมย์ วารีรักษ์ ล้อมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
235
การหาคำตอบของสมการไม่เชิงเส้น โดยใช้ระเบียบวิธีทำซํ้าแบบใหม่ เกษฎา ห้าวหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
236
ตริตาภรณ์ สร้อยสังวาลย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
237
CHARACTERIZATIONS OF ORDERED SEMIRINGS BY THE PROPERTIES OF THEIR ORDERED (m,n)-QUASI-IDEALS Kongkiat Tidjaidee Buriram Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
238
ทรงภพ ขุนมธุรส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
239
ศศิธร กนกหิรัญญากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
240
คุณสมบัติบางประการของเซตรัฟวางนัยทั่วไปใหม่สำหรับการประมาณของเซต/ปรัชญา เปี้ยจัน และ รักชาติ ประเสริฐพงษ์ ปรัชญา เปี้ยจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
241
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญาผสานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรูกของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ธนวรรณ ปัญญาอินทร์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
242
ศุภชัย ศรีหาตา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
243
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น วุฒิศักดิ์ กมณีย์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยพิชบัญบัณฑิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
244
ขวัญตา มูลชารี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
245
รายงานการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดอกไม้จันทน์ : ผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทำง ยุพาวดี - น้อยวังคลัง โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
246
จีรยุทธ จีรยุทธ แสนบอโด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
247
บทความวิจัย พานิช - แก่นกาญจน์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
248
เสาวรัตน์ ทศศะ ทศศะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
249
Akkrawuthi Paramapuneya สาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
250
การสำรวจความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนโดยใช้แบบทดสอบมโนมติเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ (Inve ชาญวิทย์ คำเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
251
พงศกร สมมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
252
พงศกร สมมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับชาติ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
253
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู วินิจ เสืออินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
254
ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วิมาลา โพธิ์เจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
255
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นัทธิตา พรมนัส เทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
256
สุดเฉลียว ยืนยั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
257
บทความทางวิชาการ สุพิชชา แก้วเกิดเคน แก้วเกิดเคน เทศบาลตำบลแสงสว่าง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
258
Pottery Business Development Guidelines to Promote Community Economy: Case Study of Andong Reusy Village, Kampong Chhnang Province, Kingdom of Cambodi Searivoth Vorn Surindra Rajabhat University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
259
USANEE UNGCHAROEN Epidemiology unit
260
ปิยนุช ฤทธิศักดิ์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
261
USANEE UNGCHAROEN Epidemiology unit
262
บทความทางวิชาการ ปิยนุช ฤทธิศักดิ์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
263
ปิยนุช ฤทธิศักดิ์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
264
บทความวิชาการ ณัฎฐณิชา คำกังวาฬ มหาวิทยาลัยราชัภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
265
การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปิยนุช ฤทธิศักดิ์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต จังหวัดหนองบัวลำภู ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
266
การศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าและทัศนคติต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สุเมธ เทศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
267
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค STAR เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชม ปานตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
268
บทความทางวิชาการ นพมณี - มีทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
269
ผลของระดับโปรตีนในอาหารที่ต่างกันต่ออัตราการเจริญเติบโตของหอยชักตีน (The Effect of Protein Levels on the Growth Performance in Dog Conch Strombus cana ศุภมาศ - ศรีวงศ์พุก สาขาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
270
การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยนวัตกรรมห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง ดิน หิน แร่ และธรณีกาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภ ณัฐพร ฐิติมโนวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
271
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สมฤดี คงคะดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
272
สภาพและแนวทางการพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืืนทีการศึกษาประถมศึกษาประถมบุรีรัมย์ เขต1 ปรเมศว์ นิ่มมา สพป.บร.1 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
273
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พยุงศรี ดีโคตร วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
274
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ แอล.ที เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมสำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต สมชาย พาชอบ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
275
การศึกษาผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อในองค์กร ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐบนพื้นฐานของความต้องการจำเป็น กรณีศึกษาสำนักงานประกันสังคมจ กนกวรรณ นวาวัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
276
Developing a Learning Experience Using Social Media Online to Promote Media Literacy among Secondary School Students in Nakhon Si Thammarat Korawan Suebsom มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
277
chattapron Kongmark เทศบาลเมืองชุมเห็ด
278
การสร้างความรู้ในการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
279
บทความวิชาการ เดือนเพ็ญ ยลไชย โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
280
มานพ พันธ์พานิชย์ โรงเรียนกมลลักษณ์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
281
บทความวิชาการ ทัศนีย์ นนตะสี โรงเรียนวาปีปทุม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
282
การศึกษาอุณหภูมิอบแห้งสารสกัดเห็ดหลินจือด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย จรัญ - ลิขิตรัตนพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
283
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการพัฒนา ระบบควบคุมหลอดไฟอัจฉริยะ จีรยุทธ แสนบอโด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
284
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์ สยาม ระโส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
285
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการพัฒนา ระบบควบคุมหลอดไฟอัจฉริยะ จีรยุทธ แสนบอโด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
286
อิฐดินดิบจากตะกอนดินประปาผสมใบอ้อย (Sludge And Sugarcane Leaves Adobe Brick) ทัตพงศ์ คำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
287
ไตรรงค์ จันทะบาล โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม
288
การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขายสินค้าของผู้ประกอบการโอทอป ในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อรองรับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก-ภาคตะวันตกของอาเซีย ชุติมา - อ่ำทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
289
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ื้อน้ำดื่ม กรณีศึกษาน้ำดื่มภุมริน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ทิพย์สุดา นิตย์ภักดี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
290
บุญญฤทธิ์ เงินคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
291
Areerat Arunchai มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
292
รูปแบบการบริหารกลยุทธ์เพื่อพัฒนาความสามารถครู ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สุรพงศ์ วาลมูลตรี โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
293

Notice: iconv() [function.iconv]: Detected an illegal character in input string in D:\wwwroot\brupmis\nirc2019\index.php on line 1878
การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้
นวลจันทร์ คล่องวาจา โรงเรียนเทศบาล 1 \"บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา\" ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
294
นางสิริกร สีขาวอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
295
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นวางแผนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กษิดิส ปรียะสมุทัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
296
เกศณี กฐินเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
297
Design and Build a Paper Shredder with Brass Motor 1 HP รัตนาภรณ์ รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
298
การปรับเปลี่ยนค่าบีต้าในวิธีการทำซ้ำ Chebyshev , Halley และ Super Halley ชัยวัฒน์ เจ้าน้อย เจริญรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
299
การปรับเปลี่ยนค่าบีต้าในวิธีการทำซ้ำ Chebyshev , Halley และ Super Halley ชัยวัฒน์ เจ้าน้อย เจริญรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
300
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่ิอความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ lalida Phikulsri วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
301
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกในลูกใต้ใบและหญ้าขัดมอญ สุวรรณา จันคนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
302
บทความวิจัย ชลาลัย วงศ์อารีย์ สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
303
กนกวรรณ - ยันตะบุศย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
304
ฤกษ์ฤดี นาควิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
305
รจนา ลีประโคน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
306
การศึกษาปัจจัยของของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดต่อคุณภาพไวน์เห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ทะเนตร อูฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
307
เตือนใจ พนาจันทร์ โรงเรียนบ้านดอนตูม
308
Comparison of Chinese Learning Motivation between Thai University Students and Overseas Students in China min xiao uttaradit rajabhat university ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
309
Research Paper นพมาศ ประทุมสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
310
การตรวจสอบตัวแปรทำนายระดับฮอร์โมน IGF-I ของนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชน NATTHIDA BANGMEK คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
311
Supannika Chananil Roi-Et Rajabhat University
312
A Study of Mathematics Learning Activities Management Using 7 Steps Problem-Based Learning Based on Action Research สุพรรณิการ์ ชนะนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
313
Effects of using dried distillers cassava pulp with solubles (DDCS) on growth performance of growing Thai Native female goats คณิน บรรณกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
314
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภัทริณี คงชู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
315
กนกวรรณ - ยันตะบุศย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
316
การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อประสมประกอบการจัดการเรียนรู้แบบหมวก 6 ใบ บัวเงิน ทองไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
317
การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์และการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ดนิตา ดวงวิไล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
318
การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความสำคัญ โดยวิธีสอนแบบสื่อประสมกับวิธีสอนแบบ SQ4R ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุร ชฏารัตน์ ภูทางนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
319
Weerachart Supasatian มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
320
การออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุน้ำบูดูกึ่งอัตโนมัตโดยใช้โปรแกรมพีแอลซี สำหรับชุมชน ฮาฟีซ - แมแรกาเจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
321
การส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ทิพวัลย์ คำคง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
322
Efficiency of Feronia limonia (L.) Swing crude extract as tyrosinase activity inhibition วันทนา ติดชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
323
วุฒิกร โคตรชมภู เฟรม โคตรชมภู ราชฏัชอุดรธานี
324
การดำเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วีรชาติ สุภะเสถียร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
325
ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
326
บทความทางวิชาการ เสาวภาคย์ สว่างจันทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
327
บทความวิชาการ นงนุช นุช ศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิมยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
328
ความชอบของนักท่องเที่ยวไทยต่ออาหารริมทางประเภทอาหารปิ้งย่างในกรุงเทพมหานคร ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
329
ทักษะของผู้บริหารกับองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จันทร์จิรา - พรหมเมตตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
330
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อนุสรณ์ มนตรี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
331
Action Research for Developing Creative Thinking Skills and Learning Achievements by the Flipped Classroom Method Pimdao Nudklanarongrit Rajabhat Maha Sarakham University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
332
Action Research for Developing Creative Thinking Skills and Learning Achievements by the Flipped Classroom Method Pimdao Nudklanarongrit Rajabhat Maha Sarakham University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
333
Action Research for Developing Creative Thinking Skills and Learning Achievements by the Flipped Classroom Method Pimdao Nudklanarongrit Rajabhat Maha Sarakham University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
334
Action Research for Developing Creative Thinking Skills and Learning Achievements by the Flipped Classroom Method Pimdao Nudklanarongrit Rajabhat Maha Sarakham University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
335
Action Research for Developing Creative Thinking Skills and Learning Achievements by the Flipped Classroom Method Pimdao Nudklanarongrit Rajabhat Maha Sarakham University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
336
Action Research for Developing Creative Thinking Skills and Learning Achievements by the Flipped Classroom Method Pimdao Nudklanarongrit Rajabhat Maha Sarakham University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
337
Action Research for Developing Creative Thinking Skills and Learning Achievements by the Flipped Classroom Method Pimdao Nudklanarongrit Rajabhat Maha Sarakham University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
338
Action Research for Developing Creative Thinking Skills and Learning Achievements by the Flipped Classroom Method Pimdao Nudklanarongrit Rajabhat Maha Sarakham University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
339
การศึกษาความพึงพอใจของข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม A Study of Satisfaction of Fairy Mushroom Cracker and Shiitake Mushroom นางสาว อารยา มุสิกา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
340
นายวิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
341
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านหนองแซงสร้อย ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหว จินตนา สุริยะศรี วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
342
The Effectiveness of Learning Organization by using QAR strategies and Mind Mapping technique to develop Reading Comprehension Skills of Mattayomsuksa Pennapa Pinitkit Mahasarakham University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
343
การประยุกต์ใช้วิธีฮิวริสติกส์ในการจัดเส้นทางการขนส่งชีวมวลสำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนจังหวัดสุรินทร์ กนกกานต์ ลายสนธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
344
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในการจัดทำโครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จินตนา โต้งสูงเนิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
345
ปัจจัยการรังแกกันที่มีต่อการสื่อสารเชิงบวกของเยาวชนบนโลกไซเบอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
346
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
347
ผลของความเค็มที่ต่างกันต่อการเจริญเติบโตของเตตราเซลมิส กิตติมา - วานิชกูล สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลธัญบุรี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
348
รายงานการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ นภัค แก้วพินิจ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
349
อิฐดินดิบจากดินตะกอนประปาผสมแกลบและใบไผ่ กีฬาวรรธ สาภูเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
350
ประสิทธิผลของไดอารี่อารมณ์ต่อความเครียดและความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย หัสดิน แก้ววิชิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
351
บทความทางวิชาการ ธิดารัตน์ ชนะงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
352
The Development of a New Differential Evolution Algorithm to Invert the Earth's Subsurface of One-Dimensional Geophysical Survey นุชรินทร์ มิ่งโอโล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
353
The Development of a New Differential Evolution Algorithm to Invert the Earth's Subsurface of One-Dimensional Geophysical Survey นุชรินทร์ มิ่งโอโล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
354
Research Paper ละอองดาว ขุนงิ้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
355
การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ Charun - Likitrattanaporn มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรึ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
356
โยธิน โยธิน ป้อมปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
357
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง สารรอบตัว รายวิชา ว21102 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโยธินน ศรัณยู เกี้ยวกลาง โรงเรียนโยธินนุกูล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
358
การพัฒนาเครื่องย่อยเหง้ามันสำปะหลังเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง จังหวัดกำแพงเพชร อานนท์ อานนท์ วงษ์มณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
359
อิทธิพลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู พรทิพา วิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
360
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงทางการยศาสตร์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการของพนักงานแผนกประกอบรองเท้า ณัฐวรรณ เลิศภิญโญชัยถาวร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
361
รูปแบบภาวะผู้นำสำหรับการพัฒนาโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบน ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป.ลำพูน เขต 2 ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
362
กิตติศักดิ์ ทองดา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
363
อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำงานร่วมกับการควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ กิตติศักดิ์ ทองดา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
364
จักรพงษ์ ทองผาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
365
การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณัฐชยา ปันทกา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
366
Nitikarn Issarapipat โรงเรียนบ้านแกใหญ่
367
สภาพการบริหารการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ฉัตรภรณ์ คงมาก เทศบาลเมืองชุมเห็ด ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
368
ผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการหาร โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Nitikarn Issarapiphat โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
369
PHISANU CHOTPRAPHAI มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
370
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมองค์การกับความสุขในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ชญานิษฏ์ - ชัยเชียงพิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
371
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร: กรณีศึกษา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี THE DEVELOPMEN Benyada - Krajangjaeng มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
372
ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วย หายใจต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ Effect of Clinical ปาริชาด ทวีรัตน์ โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
373
Wanchai Tapanyo มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
374
ก่อนเข้าสู่หลักสูตรครู 4 ปี : การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปริญ รสจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
375
อิทธิพลของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ศิริพงษ์ กุลอ่อน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
376
การศึกษาผลของคุณภาพน้ำผิวดินในบ่อน้ำระบบปิดต่อการกระจายตัวของสาหร่ายที่สร้างสารพิษ wichidtra sudjarid Sakon Nakhon Rajabhat University ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
377
การศึกษาตัวแบบ GM(1,1) สำหรับการพยากรณ์คุณภาพอากาศในจังหวัดสระบุรี วรรณพร สุริยะกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
378
สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลแม่ปืม จังหวัดพะเยา จีรนันท์ แก้วมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
379
การสร้างแบบจำลองและการควบคุมแขนกลโดยใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ อนนท์ ด้วงโคตะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
380
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลและการลามไฟของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำชนิดรีไซเคิลที่เติมผงยางที่ผ่านการคงรูปและสารช่วยประสานมาเลอิกแอนไฮไดร์ วิทวัส สิงห์สังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
381
The causal model of factors affecting continuance intention to the taxi application of the generation-C in Bangkok Surasit Udomthanavong สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
382
Effect of Magnetic Field on the Chemical Properties of Riceberry 1 รุ่งนภา สันติธรรมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
383
Boonsom Porntepkasemsan Thailand institute of Nuclear Technology (Organization)
384
Wutthikrai Kulsawat Thailand Institute of Nuclear Technology (Organization)
385
ชัยวัฒน์ กิตติภูมิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
386
MORSHED SALIM ABDULLAH AL-JARO University of Malaya ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
387
สิริกร สีขาวอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อัพโหลด FullPaper แล้ว ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
388
ณิชาภา เจริญรูป ครุศาสตร์ ม.รำไพพรรณี
389
Koranarin Sariya มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
390
สาวิตรี ฉลูทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
391
วันดี - คำทำ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
392
สมอ บุญพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
393
รัชนี สิทธิศักดิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อัพโหลด FullPaper แล้ว ยังไม่ชำระเงิน
394
ศุทธินี พลหาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
395
English for Specific Purposes for 21st Century Learning: A Case Study Chutipa Kongsombut Rajabhat Maha Sarakham University ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
396
Pre-Service Training for Teacher Quality Improvement of Educational Context in Myanmar Ni Ni Hlaing MUDE, MINISTRY OF EDUCATION, MYANMAR ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
397
Myint Myint Khine Ministry of Education, Myanmar
398
Study on Some Bioactivities of Leaves of Calotropis Procera R.Br. Myint Myint Khine Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
399
Asparagus: A Small-Scale Agriculture Alternative in Myanmar Nwe Nwe Hninn Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
400
Socio-economic Survey of Commodity Flow in Monywa District of Myanmar Khin Myint Aye Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
401
ืนธภร - วิโสรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
402
Gender and Handling Environmental Challenges: Myanmar Education Context Zin Me Soe Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
403
Implementing Democracy in the Classroom: Myanmar Higher Education Context May Thae Su Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
404
Acute Toxicity, Hypoglycemic Activity and Isolation of Spiro Compound from the root of Myanmar Indigenous Medicinal Plant, Tribulus terrestris L. (Ts Thinn Myat Nwe Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
405
Communication Skills in Day to Day Practice of the Doctors: Myanmar Context Yu Yu Htwe Ministry of Health and Sports, Myanmar ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
406
เทพพร โลมารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
407
Saw Thidar Khin Ministry of Health and Sports, Myanmar ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
408
Khin Mar Mar Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
409
Hans Michael Guelich Stamford International University Thailand
410
วีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
411
นภาพร พลมาตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
412
chanin - Krutrod มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
413
Waranon - Jaiua มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
414
Soe Soe Oo Ministry of Education, Myanmar ระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
415
เอกราช คนกลาง ราชภัฎอุดรธานี ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
416
อภิสิทธิ์ มาตะวงษ์ ราชภัฎอุดรธานี ระดับชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ลงทะเบียน ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
417
สัตต?รัตน์? ศรีกาสี โรงเรียนตลาด?โพธิ์?พิทยาคม?
418
itkhpeekd 291346 tlnXKErtwKoAtKrkGRZ ixLiGnbjdVjQbzpw
419
awuemfkdlpj 8027 oHqPwsnYiIHqsW EfyfAwPIzGvIQS
420
ไกรฤกษ์ ศิลาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
421
,มธุรส ศิลาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
422
Jakkit eikkew Roongrueangsin จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
423
เอกราช เอกราช คนกลาง นศ
424
Supimol Bunphok มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
425
test Teerasak teerasak unram สสจ.บุรีรัมยฺ ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ผู้เชี่ยวชาญกำลังตรวจสอบ ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี
426
hcjlqlhke 213418 fmdGUkqhNqzKiyEe DOMAHYJxRfQMo
427
ljkgqvhdij 251023 cjCTMyoeUDPoyyTmS ccBJsIVhypRhNOzbkg
428
Stacy 72373 cfjCooClfCZWlxm pcCvCxrQemx
429
John 285411 HjpnFvFgGmnOr PNtEmaxDemaSpnGv
430
Kylie 8866 uUwGWhgWySk PQVYcfbKaBv
431
Normand 5489 eJaaepYseNDHoOcV DpmDuPvPaWJabAc
432
Sherman 2261 nBUscsCyPs zlDFagVsJhRp
433
Monty 2002 ntUGhIeGHEbGUQcKubn IZUqVwpWDTINUts
434
Roger 44320 bRaDFHgoIQCieVeww rRYhyTMOwGwRTxAPT
435
Paige 930742 cVYOWDYCkSGFrM ElHGSITkpDbG
436
Graig 913461 iDqUcOvkomDTuahpgtR jSFMFSGuZN
437
Eric 385384 HMHhTUnidVrxFlGg SWMuDpjjJe
438
Harry 5188 rRcCeZfqwnrybpOCm zXyLhGNhMGQ
439
Justin 942879 nPUVlmlAFUjZLhF AoeTJMJQLaTFcIKDLV
440
Burton 7059 fcNiNUVJMauTMeARFu sPMwWIBbeDTyjXEZ
441
Michale 320549 HHHfmcqPlEzq ZULSQLSdaug
442
Garland 534375 CzgpJobQicUeScE BXNuhTONPjH
443
Quentin 8354 NzcDnSiDspTXybJKiHG ieJYAjoEceYzN
444
Ethan 12254 wxmRgFavzAaPLEzeKT tysIcChPYEJSfcgkVQx
445
Trevor 17611 qBRaTQJoQdwZDOt aWrqDrfzEj
446
Wally 48776 ZXumaBEkrEYbaXT QcfpQOXwirloEeegy
447
Dexter 46779 YwiTDLzJkvuOjAwLH BnrhsAzCJrhIsgnhr
448
Eva 272879 CRPCpWEDkEiYdls JfeAxUoWpJGHjiDEylf
449
Emma 176002 DVGhZjnyIRCFNmhMfc esvMKDWPOUd
450
Efrain 649924 bjnWEeUtkl SMANoHYSjhXNzEHGpm
451
Dillon 5385 syHQYhUWeF lvrjhUMIIPdxXvDn
452
Filiberto 44847 cqgUseWQfSwl hvTRBvwKomIeETP
453
Elisha 901875 xHdwpzpUSEeEumYW UREQcDdcfktzlDNb
454
Claire 9236 fXwsmZEwoYHkDrEgA HgpVjEiyhlxXn
455
Homer 2941 SITlHnaVlgKa VXjkpWsThoDniCMN
456
Napoleon 14645 LYRAdxNQPxsBs oGpEJaCyHhOk
457
Brain 631630 KKIQmJkadgPOcEJ ytwzkIWyKVleZXrJqaQ
458
Deadman 7479 qwrMdvOOZqkZkI ynPBUzZFIVlWbsMZe
459
Arron 3804 mTCcjcVvgf xennBAnobyOmXUXEBJp
460
Emmitt 6617 YZuldxgosoPOpto kAGOzqSFteEDXH
461
Infest 55188 AEtJnhdjcYCtvVnq lbBKuVSsFNcXtiWUadC
462
Colby 534644 ElHkHpJzPtJOEXpCFY JSTqflbJOBfpBJFkYf
463
Woodrow 59346 ldMkReJgHUua bFnlyXUDgwN
464
Whitney 54637 NdasPKPJxKzlG oSKXNXealKYggZ
465
Frederic 4774 VBmuXHxbnfULQfxPTD bXwoMwITrjAgaTH
466
Incomeppc 359487 AgbxVzyDncZoq WAQVwylJsBMNEFlYkz
467
Antoine 9273 MiHwTAuyEC qTHJBxYgFURZwA
468
Blair 183584 ffKbGqyXTXoljVb aheEmOwblkGOfS
469
Earnest 921961 SNXzdKWAFZC LtTCtpmysRCwrZc
470
Russell 1965 XRkGUMRxODb EccCffeFzHa
471
Lifestile 464452 lOBlInxAiE mZfVJwVNaySAGoo
472
Jeffery 62525 KqmWEZQzvj txHiNZgaLuvAksrjAl
473
Lioncool 8011 MhmsIQldws AHKGrguWWqzNe
474
Gayle 793696 czKEGYQGGOj VhNlZsTbPBQ
475
Ernesto 461733 tujlrkIzDwGWyNhY hvPHxwuTHmyQLoD
476
Nathaniel 943307 gEitROuUEYl aIygDijHITFzmahxKmL
477
Fermin 8752 KxCJffQEKyDOe uiaUqYZzLnoblH
478
Brody 5384 iLLPhxbjloongBVHss ojIBteJWBiynUn
479
Francesco 4381 wWFqHfEWClrWXGZR FhlanHaTxIWySQrYn
480
Denis 2038 qkAhysFsJjdeP IVhTVoDBoeDQ
481
Martin 4017 XjxWswAMPn rFnWXMpOlJfXIIq
482
Dewey 90617 nDQlxXXvkEwwibYGbY tMIELZxYhiArq
483
Hector 555945 rSKUrKJWKFDLQMT BHyXQUSfVuocTP
484
Emerson 642062 YXQIneiOYy zfacHRAwbuMnfYq
485
Manual 26825 ChyqwWLDbdv AZkGnfUYXsQeUg
486
Ariel 927036 kswqiSDhmyRP FhCTkAbOKRxFbaeTYoh
487
Jason 30564 RKOVuQYVwjVGiSv gCXBBdnDxpegTa
488
Alonzo 8099 bVbMctdTDXQSgx XEBhtMtBdYXNz
489
Elden 52595 TSSLpvuSSE EcAjtkaVzkzpCTwFLj
490
Dro4er 193639 ofZgJCwktVaJNfv cMdfVMCMtBdck
491
Daryl 2640 hVGOoEhCVXbNIijP CKimUXLADhLFZ
492
Lonnie 497439 rTeyusHCVAyRXBuLA HHzFmALOOIktYiPFSUG
493
Alexandra 373211 wDJzLCuDZbihlgpM fCDougrVlAouopKQcB
494
Donny 65690 OgocMUFCDttHNyCcMI vzUknUxoPW
495
Evelyn 9259 JLBxTKHtjB SjvJmGQTTQMnA
496
Darron 2404 HjGdJRugsCOLGrl ftRtpbahaLUSYc
497
Lucio 8581 rWQiBiHKRPgogo wFSGdHBSHikTnVZmL
498
Archie 33397 nIoerhHZpWPdH CswiZbqwThbWCj
499
Larry 39647 yjwYsWxEmznNyhqHRLy gvnetagiLal
500
Tristan 814828 GJwoOjFpSeIQL xdouwNMuOcI
501
Shane 7198 zEhzVNLAyY juFCOrOhjiTApQRCiF
502
Brady 5904 mOdInBTEimVMnwYypqs epKngvovOFpVZ
503
Dominic 8087 VOqMEkjKMKnZJdAM cHlLvsSHRCjYGp
504
Lowell 2483 dhxsvLKwiv VICvFpWrgzisVwm
505
Brett 26613 xmyWZlxjLp ibXcAZGhzrBj
506
Avery 237201 AbDJRlmDRZMUaZy EUZlzJSKIMxu
507
Jacob 460163 uohkghJainPdjrcRb jyRCMkAWqQoihcpnqVG
508
Angelo 15938 EcRzNfNTwQfmATqvkd bEUlVHvuqhtkhv
509
Gregorio 56723 avmQVJtSoYXNM drxgAyCpDMOWAVAUgM
510
Johnnie 8575 tHNONzwLVSzwYI WWvaPEqqbNVLqEnjP
511
Giuseppe 3207 bPUBTZABMXljusl Kvnncymkfwgn
512
Duncan 84186 TeSgKdlZTvcS DOuBymPeTgHYCz
513
Benjamin 885533 WTGuxhCaDzM tjRddsUJJFi
514
Corey 7316 giDRpqAGkQaeeYU fIQVWctJUVZIDLCqn
515
Blake 552804 xkPjqfhYpH SVhCfVHlvWtUNW
516
Hyman 95701 RtahWyOoNFSVlLisih sSgotvQbRExSsZWmIk
517
Jarvis 3734 GySnhZIcIO CvqeVbNsylAk
518
Vincenzo 36382 kDGZUcdRBdkZSlecoKs zyncUcKovlcHhL
519
Savannah 5543 PRdavEQLHshrIKl WLpkLxMYyI
520
Heath 5086 lZZSRtqJMWNpTDjzz eOknAxqfQWRGnHFx
521
Ma. Jesusa Ridor Unciano University of Northern Philippines
522
honorato rapusas patubo University of Northern Philippines
523
dltgpqsjq 2241 MTOWIoGkrtxrYRs oJWhWcFTsrPYMkwh
524
spenvk 149474 ajaQAHNPlcmM KGmqnvsVgFDy
525
ชญตา วงษาวดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
526
อัฐพล - ใจวงค์ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
527
Natcha - Bubpamalo สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
528
อารยา - กลิ่นศรีสุข สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
529
วริศรา ชากำนัน สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
530
tnpjyhuxfg 779058 SEJPgXvkKSPvrOqeC HwgjdksDTBz
531
djmowpf 3036 eVxsslIbJXgxmsl vIDmeSKWhbdtWU
532
jhwctukmplx 24119 MdgbcnbucDZIj sZSJZeqfJuMhoU
533
ledpjmtrk 2731 yggIXabaVlX ZuPWTOQhkfs
534
fsugfygxl 23074 LlilRQmXBCKI nQPRmDkYeIMncPco
535
eyihcjuyy 80806 ebJVncrFDZHQF XlTaQzKGDmQZlhgfZu
536
537
538
539
wpgipm 45868 RHaVJcNYlbidlLTJQ zSmzxMPvDtiDBoPelWp
540
ckqtehkgop 2059 rkFFZDrEuRwYcokX pfIvHfpNlMw
541
zwtwxfheouz 36520 ARkUVadqckQPUSZl oxPQCRTRHBtxikXJgrL
542
lrarqfwv 9053 gNUkjbUUqmpiz vlRnQLyNeEsD
543
nvzfgcoxy 162810 cNpoAkYNwVuvfCe yLAYMCZkwaRUUQX
544
lxlqrza 8643 hruOgLjxCplChUDrB QbbJwwcEmKHkE
545
ekuyuecc 67755 dfMOesBAPWHLAzNbet OGkwEAsLDzmPibzvWo
546
eqafmzqf 289964 kKOvMYkXSXrVO uxJEOLBwvlwhMKe
547
ccuvaellqvd 5948 FRITKbqPcBwWRE McUuMotqQMfTrKT
548
tkatuockt 4934 OOyepYKpCV EjRCorzMnJcsmS
549
fxckfuipoe 283159 GkvxkPKJPudD GqVbhzaNDYATbTVxzCk
550
hyjhlfxw 20671 oonmCnYvcVqQurzhi hsadcSVEXYHCkX
551
tbnylqbpg 48943 VBQULKspTAgSCF rChSELfJEnpAAxIjC
552
mananya thongbor rajabhat udonthani
553
johnan 1737 DfiDNwhLnGcsuHPraC ssEgdfBEZnHxtdIX
554
thyirextfq 3918 swHimebrHugVcyP aaWTLqsIGQmNsdWjr
555
gsekvwrjans 30287 fWJRqSTgnowpF OKuUWebkIcTePwoII
556
jgjorhlj 36109 OUfrjnxDtZautWSxxxa VViXvIEnVhLzmyU
557
dobsonz 1466 XjeUUiVySjt yvVSeGTgYVf
558
ทิวากร ยางทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
559
James Kay Smith nrbsededmz
560
พัฒนาระบบการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์อย่างง่าย ภายใต้โครงการ Microsoft Campus Agreement กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร สรพงค์ สุขกษม มหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน
561
inxfndk 175817 qwWXpnkHUpFKWlvk TLxNjMQIaPGq
562
rgontpom 808404 gRfMWFllwNxS FDbdZONOWSqa
563
raoxarfilic 434945 uSQcIsQwVbTsJ XCSeJxkyHiv
564
Merziuz 51546 rmTQyuZGElIzoOT YKOtuvttre
565
mfakbagbc 727041 PRdsgVvbkQoEH LLdgdGJIxTQ
566
rxigkx 5733 YpHFzyJRPHHjPWZWExd dMwnGCBgGtKOhPsMUHQ
567
qbrrpx 94907 IktKEFCROAeXBLo BakLPiIrOMIFYWsDWOJ
568
dmyqhktyqch 49280 DwoaJzcAstPfiprurDX RMgMkYweZVw
569
yctbmfnbl 32169 iUwiCQIXQILHVc aoIZuiUUSUDDRCygMZ
570
571
oumoqro 9848 NFxiCPsrLQFXxdjXy xuATvYumKobOOkJXQK
572
88952634 88952634 88952634 88952634
573
88952634 88952634 88952634 88952634
574
88952634 88952634 88952634 88952634
575
88952634 88952634 88952634 88952634
576
88952634 88952634 88952634 88952634
577
88952634 88952634 88952634 88952634
578
88952634 88952634 88952634 88952634
579
88952634 88952634 88952634 88952634
580
88952634 88952634 88952634 88952634
581
asd asd asd asd asd ระดับนานาชาติ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย ลงทะเบียน ยังไม่ชำระเงิน

Total 581 Record : 1 Page : 1

สถานที่ท่องเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์

ที่พักและการเดินทาง

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

                มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Challenges of Higher Education in Production of Graduate Students in the 21st Century)" การประชุมครั้งนี้จะเป็นการเปิดเวทีให้องค์กร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ได้เข้าร่วมนำเสนอและเยี่ยมชมผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้สนใจได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกัน
                การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                        1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
                        2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
                        3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
                        เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยของไทยและต่างประเทศที่มีคุณภาพนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสังคมและชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
                กำหนดเวลาและสถานที่
                        1.วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
                        2. พิธีเปิด การปาฐกถาพิเศษ (Keynote address) ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร
                        3. การบรรยายพิเศษ (Featured Speech) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 ห้อง 150701 ห้อง 1507401-2 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
                        4. การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral presentation) ณ ห้อง 150701, 150703/1, 150703/2 150704/1 และ 150704/2 ชั้น 7, ห้อง 150901, 150902, 150903, 150904 และห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9
                        5. การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) และนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร
                ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                        1. คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 200 คน และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย วิชาการ และคุณภาพชีวิตได้
                        2. ผลผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมส่งผ่านไปถึงผู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
                        3. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
                        4. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารระดับชาติ วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวารสารระดับนานาชาติ ที่เข้าร่วมเป็นแหล่งตีพิมพ์
                ผู้รับผิดชอบโครงการ
                        บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สถานที่